banner banner banner banner
Kod QR
Scan Kod QR pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.

PENDAFTARAN PENGEKSPORT PERABOT

PENDAFTARAN DENGAN MTIB

Semua pengeksport perabot diwajibkan berdaftar dengan MTIB, sebagaimana yang digariskan dalam Akta Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia 1973 (Akta 105), Bahagian III, Pengawalseliaan Perindustrian Kayu – Larangan terhadap menjalankan aktiviti tanpa pendaftaran, Seksyen 13(1). Ia bertujuan bagi memastikan sektor perabot mematuhi keperluan traceability, legality dan sustainability, serta menambahbaik sistem perkhidmatan MTIB ke arah mengukuhkan industri perkayuan negara di peringkat global.

Pekeliling Ketua Pengarah MTIB Bil. 3 Tahun 2020. 


REGISTRATION WITH MTIB

All furniture exporters are required to register with MTIB, as outlined in Malaysian Timber Industry Board Act 1973 (Act 105), Part III, Regulation Of The Timber Industry - Prohibition against carrying out activities without registration, Section 13 (1).   This is to ensure that the furniture sector complies with the requirements of traceability, legality and sustainability as well as to improve MTIB services towards strengthening Malaysian timber industry on global front.

Pekeliling Ketua Pengarah MTIB Bil. 3 Tahun 2020. Terakhir dikemaskini: 25 Januari 2021